Działanie 3.7

EFRR kolor poziom

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 02.07.2020 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na zakup i montaż drzwi przylgowych.

Celem zamówienia jest zakup i montaż drzwi przylgowych na potrzeby realizacji projektu: „Fizyczno - intelektualna opieka nad pacjentami przewlekle chorymi i z chorobą nowotworową”.


Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY z dn. 14.07.2020 r.

SABRE Paweł Wawrzynowski
ul. Stawska 107
08-530 Dęblin
data wpłynięcia oferty – 17.07.2020r. godz. 11.00
Zakup i montaż drzwi przylgowych

______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 26.06.2020 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu przywoławczego / przyzywowego. 

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na instalacji systemu przywoławczego / przyzywowego na potrzeby realizacji projektu: „Fizyczno - intelektualna opieka nad pacjentami przewlekle chorymi i z chorobą nowotworową”.


Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY z dn. 14.07.2020 r.

ALNET Serwis Tomasz Łukasik, Chrustne 28F 08-500 Ryki
data wpłynięcia oferty – 13.07.2020r. godz. 11.30
Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu przywoławczego/przyzywowego
Oferta BRUTTO 30 919,19 zł

_______________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 25.06.2020 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych.
Celem zamówienia jest zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych na potrzeby realizacji projektu: „Fizyczno - intelektualna opieka nad pacjentami przewlekle chorymi i z chorobą nowotworową”.

Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY z dn. 14.07.2020 r.

SABRE Paweł Wawrzynowski
ul. Stawska 107
08-530 Dęblin
data wpłynięcia oferty – 10.07.2020r. godz. 11.00
Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych
_______________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 13.05.2020 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na Zakup i dostawa sprzętu medycznego. 

Celem zamówienia jest wybór dostawcy sprzętu/urządzeń medycznych do realizacji przedmiotu projektu: „Fizyczno - intelektualna opieka nad pacjentami przewlekle chorymi i z chorobą nowotworową”.


Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY z dn. 22.05.2020 r.

EC MED Kinga Mazur-Miazga
Ul. Al. Mała 6/5
24-100 Puławy
data wpłynięcia oferty - 21.05.2020r. godz. 8.15
Zakup i dostawa sprzętu medycznego
1. Pionizator 1 szt.
2. Rower treningowy 1 szt.
3. Myjka dezynfektor 1 szt.
Oferta BRUTTO 31 150,00 zł
_______________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 12.05.2020 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu alarmowego z monitoringiem. 

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na instalacji systemu alarmowego z monitoringiem na potrzeby realizacji projektu: „Fizyczno - intelektualna opieka nad pacjentami przewlekle chorymi i z chorobą nowotworową”.

Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.


INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY z dn. 29.05.2020 r.

„ALNET” Serwis Tomasz Łukasik 08-500 Ryki, Chrustne 28t
oferta wpłynęła dn. 26.05.2020 r. o godz. 16.55
Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu alarmowego z monitoringiem wraz z jego uruchomieniem
Cena: 22 171,80 brutto

_____________________________________________________________________________
Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 21.04.2020 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu alarmowego z monitoringiem. 

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na instalacji systemu alarmowego z monitoringiem na potrzeby realizacji przedmiotu projektu: Fizyczno - intelektualna opieka nad pacjentami przewlekle chorymi i z chorobą nowotworową.

Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:

WYKONAWCY NIE WYŁONIONO
______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 25.03.2020 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji systemu alarmowego z monitoringiem.

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na instalacji systemu alarmowego z monitoringiem na potrzeby realizacji przedmiotu projektu: Fizyczno - intelektualna opieka nad pacjentami przewlekle chorymi i z chorobą nowotworową.

Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:


WYKONAWCY NIE WYŁONIONORPO WL Działanie 3.7

Wzrost Konkurencyjności MŚP

Kategoria interwencji
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskie go na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 3 : KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Działanie 3.7: Wzrost Konkurencyjności MŚP.

Umowa o dofinansowanie
z dnia 25.04.2017

Cele projektu:
Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac w zakresie innowacyjnych łóżek przeciwodleżynowych ze zdalnym systemem drgań andulacyjnych, które stymulują różne tkanki łączne narządu ruchu, układu mięśniowego i nerwowego oraz płynów ustrojowych takich jak krew i limfa. Zakup środków trwałych i wyposażenia ośrodka zarówno w sprzęt medyczny jak i dydaktyczny, przeznaczony do edukacji pacjentów stanowi podstawę do świadczenia nowo wprowadzonych usług. Planuje się zakup sprzętu i wyposażeniu dla 20 miejsc w stacjonarnej placówce opiekuńczo – leczniczej, w której znajduje się 17 pokoi dla pensjonariuszy.

Celem Wnioskodawcy jest zapewnienie jak najlepszej opieki dla pacjentów, edukacja rodziny oraz zaangażowanie wolontariuszy. Planuje się wdrożenie innowacji produktowej, procesowej oraz nie technologicznej, których poziom innowacyjności obejmuje skale międzynarodową

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu świadczone będą usługi stacjonarne w zakresie całodobowego hospicjum oraz zakładu opiekuńczo – leczniczego dla osób przewlekle chorych i z choroba nowotworową w zakresie medycznym oraz terapii sensomotorycznej

Wartość projektu:
1 166 427, 13 PLN

wkład Funduszy Europejskich:
708 348,47 PLN
Dęblin, ul. Okólna 18

tel. 780 126 025
81 888 49 03
e-mail: zdrowiedeblin@wp..pl
Wszystkie prawa zastrzeżone ©2013 zdrowiedeblin.pl