buttony wszystkie

specjalistyka
diagnostyka
strefa pacjenta

partnerzy

  • punkt optyczny
  • medicover
  • INTER ubezpieczenia
  • luxmed
  • PZU
  • POLMED

projekty unijne wdrożone w naszej przychodni

logo 1.1


Ugruntowanie pozycji rynkowej firmy Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "ZDROWIE" H. Kłaczyńska i E. Czerwińska Spółka cywilna poprzez wprowadzenie do oferty podmiotu nowych usług.

Kategoria interwencji

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorczość i Innowacja
Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw

Umowa o dofinansowanie
Z dnia 17.01.2014

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest ugruntowanie pozycji rynkowej firmy Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "ZDROWIE" H. Kłaczyńska i E. Czerwińska s.c poprzez wprowadzenie do oferty podmiotu nowych usług.

Planowane efekty:
W ramach realizacji powyższego projektu, do oferty firmy wprowadzone zostały nowe usługi:
• konsultacje medyczne
• specjalistyczne badania diagnostyczne
• badania laboratoryjne
• specjalistyczne badania laboratoryjne

Wartość projektu:
358 463.71 PLN

wkład Funduszy Europejskich:
175 805,46 PLN

EFRR kolor poziom

RPO WL Działanie 3.7


Wzrost Konkurencyjności MŚP

Kategoria interwencji
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskie go na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 3 : KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Działanie 3.7: Wzrost Konkurencyjności MŚP.

Umowa o dofinansowanie
z dnia 25.04.2017

Cele projektu:
Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac w zakresie innowacyjnych łóżek przeciwodleżynowych ze zdalnym systemem drgań andulacyjnych, które stymulują różne tkanki łączne narządu ruchu, układu mięśniowego i nerwowego oraz płynów ustrojowych takich jak krew i limfa. Zakup środków trwałych i wyposażenia ośrodka zarówno w sprzęt medyczny jak i dydaktyczny, przeznaczony do edukacji pacjentów stanowi podstawę do świadczenia nowo wprowadzonych usług. Planuje się zakup sprzętu i wyposażeniu dla 20 miejsc w stacjonarnej placówce opiekuńczo – leczniczej, w której znajduje się 17 pokoi dla pensjonariuszy.

Celem Wnioskodawcy jest zapewnienie jak najlepszej opieki dla pacjentów, edukacja rodziny oraz zaangażowanie wolontariuszy. Planuje się wdrożenie innowacji produktowej, procesowej oraz nie technologicznej, których poziom innowacyjności obejmuje skale międzynarodową

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu świadczone będą usługi stacjonarne w zakresie całodobowego hospicjum oraz zakładu opiekuńczo – leczniczego dla osób przewlekle chorych i z choroba nowotworową w zakresie medycznym oraz terapii sensomotorycznej

Wartość projektu:
1 166 427, 13 PLN

wkład Funduszy Europejskich:
708 348,47 PLN


EFRR kolor poziom

RPO WL Działanie 5.1


Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Kategoria interwencji
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskie go na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 5: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,
Działanie 5.1: Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Umowa o dofinasowanie
RPLU.05.01.00-06-0077/17-00

Cele projektu:
Głównym celem projektu wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa SGL ZDROWIE s.c. Cel zostanie osiągnięty przez znaczący wzrost efektywności energetycznej budynku dawnej szkoły podstawowej, w którym uruchomiona zostanie placówka opiekuńcza wraz z zakwaterowaniem, w szczególności dla osób przewlekle chorych, nie mających zapewnionej odpowiedniej opieki ze strony rodziny. Wzrost efektywności - osiągnięty dzięki kompleksowym pracom termomodernizacyjnym - wiązać się będzie bezpośrednio ze znaczącym obniżeniem kosztów eksploatacji budynku oraz redukcją szkodliwego wpływu na środowisko spowodowanego spalaniem nadmiernych ilości m.in. węgla kamiennego.

Celem Wnioskodawcy jest zapewnienie jak najlepszej opieki dla pacjentów, edukacja rodziny oraz zaangażowanie wolontariuszy. Stan psychiki osoby chorej i jej pozytywne nastawienie ma znaczący wpływ na przebieg leczenia i ogólny stan zdrowia. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, Zmniejszenie zużycia energii końcowej itp. W wyniku realizacji projektu całkowite zużycie energii końcowej obniży się o 83%. W projekcie przewidziano również usprawnienia dla osób niepełnosprawnych, w tym budowę windy i podjazdu do budynku, zabezpieczenie tzw. ścieżki dostępu do wszystkich pomieszczeń́ (przestrzeni) użytkowych w obiekcie i wokół niego. Zastosowane zostaną m.in.: systemy oznaczeń fakturowych, informacje dotykowe w języku Braille'a, informacje wzrokowe z wykorzystaniem piktogramów w kontrastowej i czytelnej grafice, linie kontrastowe na początku i końcu schodów, oświetlone wejście do budynku, wyposażenie i aranżacja wnętrz umożliwiająca poruszanie się̨ osobom na wózkach inwalidzkich.

Planowane efekty:
Dzięki realizacji projektu efektywność energetyczna wzrośnie o 83% (całkowite zużycie energii końcowej), emisja CO2 zmniejszy się o 80%, a emisja pyłów PM10 i PM2.5 obniży się o 97%. Znaczącemu ograniczeniu - o co najmniej 80% - ulegnie też emisja tlenków siarki i azotu. Poprawa efektywności energetycznej wpłynie na bardziej efektywną działalność (świadczenie usług przez przedsiębiorstwo), a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i gospodarki. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie dokonana została na podstawie audytu energetycznego, dołączonego do wniosku o dofinansowanie.

Wartość projektu:
1 606 160, 30

wkład Funduszy Europejskich:
841 029, 84


EFS kolor poziom
RPO WL Działanie 11.2

"Lepsza przyszłość" - profilaktyka i wsparcie społeczno - zdrwowtne mieszkańców w gminie Ryki

Kategoria interwencji
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne
Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne

Umowa o dofinansowanie
RPLU.11.02.00-06-00333/17-00

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. Projekt odpowiada na potrzeby i problemy w zakresie usług społecznych i zdrowotnych, zidentyfikowanych na obszarze jego realizacji, biorąc pod uwagę trendy demograficzne i poziom dostępności usług. Usługi świadczone w społeczności lokalnej zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Planowane efekty:
Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne zamieszkałe na terenie Gminy Ryki . Zakres usług świadczonych w domu chorego obejmować będzie w szczególności: pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pomoc psychologa, terapeuty zajęciowego, rehabilitanta. Usługi opiekuńcze będą świadczone przez osoby, które posiadają kwalifikację do wykonywania poszczególnych zawodów. Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczeniem niepieniężnym, przyznawanym osobom wymagającym pomocy innych. Zaopatrzenie naszych pacjentów w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt medyczny, wspomagający, rehabilitacyjny przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy zdrowia podopiecznych, umożliwiając większą samodzielność, tym samym powrócić do sprawności w codziennym życiu.

Wartość projektu:
1 986 492.00 PLN

wkład Funduszy Europejskich:
1 688 518.20 zł

Dęblin, ul. Okólna 18

tel. 81 888 49 03
e-mail: zdrowie@zdrowiedeblin.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone ©2013 zdrowiedeblin.pl