Działanie 5.1

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 28.10.2020 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji C.O., C.W.U. w ramach RPO WL Działanie 5.1
Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/14217 
Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
F.H.U. MIKAD
Adam Krzysztof Kałaska
ul. Żytnia nr 24b, 08-500 Ryki

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż z dniem 02.10.2020 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji C.O., C.W.U. w ramach RPO WL Działanie 5.1
Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/9595
Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż z dniem 23.06.2020 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji oświetlenia w ramach RPO WL Działanie 5.1
Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1251067
Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
ALNET Serwis Tomasz Łukasik 
Chrustne 28t, 08-500 Ryki


Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż z dniem 15.02.2018 roku, opublikowaliśmy zapytanie ofertowe na realizację prac termomodernizacyjnych w ramach RPO WL Działanie 5.1
Treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki są dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1085221
Serdecznie zapraszamy do udziału i składania ofert.

Uwaga!

Szanowni Państwo,
W zakresie zapytania ofertowego na realizację prac termomodernizacyjnych, pragniemy poinformować, iż w dokumencie SIWZ do zapytania zaszła pomyłka w dacie podpisania dokumentu (ostatnia strona). Prawidłowa wartość to: 15.02.2018
Za uchybienie przepraszamy. Jednocześnie informujemy, iż nie ma ono wpływu na procedurę, ani warunki wyboru Wykonawcy.

EFRR kolor poziom

RPO WL Działanie 5.1

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Kategoria interwencji
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskie go na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 5: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,
Działanie 5.1: Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Umowa o dofinasowanie
RPLU.05.01.00-06-0077/17-00

Cele projektu:
Głównym celem projektu wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa SGL ZDROWIE s.c. Cel zostanie osiągnięty przez znaczący wzrost efektywności energetycznej budynku dawnej szkoły podstawowej, w którym uruchomiona zostanie placówka opiekuńcza wraz z zakwaterowaniem, w szczególności dla osób przewlekle chorych, nie mających zapewnionej odpowiedniej opieki ze strony rodziny. Wzrost efektywności - osiągnięty dzięki kompleksowym pracom termomodernizacyjnym - wiązać się będzie bezpośrednio ze znaczącym obniżeniem kosztów eksploatacji budynku oraz redukcją szkodliwego wpływu na środowisko spowodowanego spalaniem nadmiernych ilości m.in. węgla kamiennego.

Celem Wnioskodawcy jest zapewnienie jak najlepszej opieki dla pacjentów, edukacja rodziny oraz zaangażowanie wolontariuszy. Stan psychiki osoby chorej i jej pozytywne nastawienie ma znaczący wpływ na przebieg leczenia i ogólny stan zdrowia. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, Zmniejszenie zużycia energii końcowej itp. W wyniku realizacji projektu całkowite zużycie energii końcowej obniży się o 83%. W projekcie przewidziano również usprawnienia dla osób niepełnosprawnych, w tym budowę windy i podjazdu do budynku, zabezpieczenie tzw. ścieżki dostępu do wszystkich pomieszczeń́ (przestrzeni) użytkowych w obiekcie i wokół niego. Zastosowane zostaną m.in.: systemy oznaczeń fakturowych, informacje dotykowe w języku Braille'a, informacje wzrokowe z wykorzystaniem piktogramów w kontrastowej i czytelnej grafice, linie kontrastowe na początku i końcu schodów, oświetlone wejście do budynku, wyposażenie i aranżacja wnętrz umożliwiająca poruszanie się̨ osobom na wózkach inwalidzkich.

Planowane efekty:
Dzięki realizacji projektu efektywność energetyczna wzrośnie o 83% (całkowite zużycie energii końcowej), emisja CO2 zmniejszy się o 80%, a emisja pyłów PM10 i PM2.5 obniży się o 97%. Znaczącemu ograniczeniu - o co najmniej 80% - ulegnie też emisja tlenków siarki i azotu. Poprawa efektywności energetycznej wpłynie na bardziej efektywną działalność (świadczenie usług przez przedsiębiorstwo), a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i gospodarki. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie dokonana została na podstawie audytu energetycznego, dołączonego do wniosku o dofinansowanie.

Wartość projektu:
1 606 160, 30

wkład Funduszy Europejskich:
841 029, 84
Dęblin, ul. Okólna 18

tel. 81 888 49 03
e-mail: zdrowie@zdrowiedeblin.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone ©2013 zdrowiedeblin.pl